Eghasr - مرجع نیازمندی ملک در مازندران
Eghasr - مرجع نیازمندی ملک در مازندران

توضیحات آگهی

1975 متر زمین ساحلی با بر 16.5 متر، دارای سند شش دانگ واقع در شهر متل قو به فروش می رسد.