Eghasr - مرجع نیازمندی ملک در مازندران
Eghasr - مرجع نیازمندی ملک در مازندران
دیوار مشترک

آیا می توان همسایه را به تجدید بنای دیوار اجبار کرد؟

دیوار مشترک با رضای شریکان ساخته می شود و هیچ کدام را نمی توان به احداث یا تجدید آن اجبار کرد. این است که ماده 123 قانون مدنی می گوید: ((اگر خانه یا زمینی مابین دو نفر تقسیم شود، یکی از آنها نمی تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند)). در همین رابطه، ماده 114 قانون مدنی نیز در مورد دیوار مشترک چنین اعلام می دارد: (( هیچ یک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید، مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.)) بنابراین حکم نخستین در رابطه با دو همسایه این است که، اگر دیوار مشترک خراب شود، هیچ یک از شریکان را نمی توان به تجدید بنای دیوار اجبار کرد.

ولی، این حکم در دو مورد تعدیل شده است:

  1. دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد
  2. شریکی، بی آنکه ضرروی باشد، دیوار را خراب کند

بنابراین، در مورد خراب دیوار مشترک اینگونه می توان گفت که ((در صورتی که دیوار مشترک خراب شود، واحد شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید، شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند)) (ماده 115 قانون مدنی). همچنین ماده 116 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: ((هرگاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا بشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید، شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت، اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است)).

 

منبع: کاتوزیان، ناصر. اموال و مالکیت.چاپ چهل و نهم. بنیاد حقوقی میزان. 1306.  1396 صفحات 122 – 130

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه‌ها بسته شده است.